Dorsey 多西(女生英文名字)

  • 英文名字:Dorsey
  • 名字音标:['dɔ:si]
  • 中文名字:多西
  • 名字含义:Dorset的异体
  • 名字来源:凯尔特语
  • 名字类别:女生英文名字
  • 名字热度:
这些人也使用 Dorsey 这个英文名字
  • Tommy Dorsey 汤米•多西(1905~1956),美国乐队领导人。
热门女生名字推荐
热门男生名字推荐
热门中性名字推荐