Nicholson 尼科尔森(中性英文名字)

  • 英文名字:Nicholson
  • 名字音标:['nikəlsn]
  • 中文名字:尼科尔森
  • 名字含义:尼科尔之子
  • 名字来源:英语
  • 名字类别:中性英文名字
  • 名字热度:
这些人也使用 Nicholson 这个英文名字
  • Ben Nicholson 本•尼科尔森(1894~1982) ,英国画家,以其立体派静物画与抽象几何风景画闻名。
  • Jack Nicholson 杰克•尼科尔森(1937~),美国演员、导演和制片人,曾出演《飞越疯人院》、《尽善尽美》等影片。
热门女生名字推荐
热门男生名字推荐
热门中性名字推荐